GC's webbplats är byggd med XpoLite från Xponent

Historia

Föreningen GCI grundades den 13 april 1902 av kvinnliga gymnaster från Gymnastiska Centralinstitutet. Föreningens syfte var att bevaka och stärka kvinnliga gymnastikdirektörers yrkesintressen och ämneskunskap. Ett skäl till att föreningen skapades var också att kvinnorna behövde en egen intresseförening, som en motvikt till Svenska Gymnastiklärarsällskapet (bildat 1884), som ansågs vara för mansdominerat.

I början av 1900-talet handhade föreningen dels en platsanskaffningsbyrå, dels drevs en gedigen kurs- och diskussionsverksamhet med föreläsningar och praktiska kurstillfällen. Kurserna rörde allt från sjukgymnastik, friskgymnastik och hygienlära till betydelsen av de fria lekarna. Föreningen var även en period remissinstans till Kungl. Maj:t. Man tog även initiativ till att utveckla gymnastikundervisningen, bl.a. genom att bjuda in föreläsare från andra länder.

 

Elin Falk

Föreningens medlemmar var långt ifrån alltid eniga i sin uppfattning om vad som var rätt gymnastik och hur undervisningen bäst skulle bedrivas. En kvinna som bör omnämnas i detta sammanhang är Elin Falk (1872-1942), som också var en av grundarna till föreningen. Elin Falk började utveckla en mer naturlig och rytmisk barngymnastik och för detta fick hon sedermera också ta strid (1913) för att detta tänkande och arbetssätt skulle införas i Stockholms folkskolor. Hon lyckades, efter en tidvis hård kamp mot de trogna Lingianerna, att övertyga styrelsen för Stockholms folkskolor. Hennes läromedel De grå böckerna antogs och hennes metodik kom framöver att prägla undervisningen.

 

Sally Högström.

En annan kvinna som bör omnämnas redan här är Sally Högström (1864-1939), mångårig lärarinna vid GCI, som i samband med att Kvinnliga Gymnastiksällskapet upplöstes år 1932, tog initiativ till att sällskapets innestående medel donerades till Föreningen GCI. Samtidigt med detta gav Sally en gåva till föreningen; ”Sallys stuga”, vilken var belägen i Maggås, Dalarna med utsikt över Orsasjön och Siljan. Denna stuga såldes 1984, och ett större mer modernt hus inköptes: Byängsgården i Tällberg, till gagn för föreningens medlemmar. Se vidare under  Byängsgårdens egen sida.

I protokoll från föreningens möten och i de årsskrifter som sammanställt föreningens verksamhet över åren, beskrivs hur medlemmar samlade ihop pengar för att verksamheten skulle kunna bedrivas. Med tiden kom också andra donationer från medlemmarna. Samman taget har detta inneburit att föreningen idag har fonder (Samfonden) som kan erbjuda medlemmar stipendier till fortbildning inom yrkesområdet. I samband med att Elin Falks fond överfördes från Fredrika Bremerförbundet kan föreningen GCI, sedan 1970-talet (årtal) även bistå med stipendier i form av ekonomiskt stöd, i det fall att man har råkat ut för sjukdom eller skada. Se vidare under Stipendiers egen sida.

Sedan 1980-talet (årtal?) har föreningen öppnats för manliga gymnastik-/idrottslärare och det är inte längre bara lärare utexaminerade från GCI, numera kallat Idrottshögskolan, som är medlemmar i föreningen. Kursverksamhetens innehåll har med tiden förändrats i takt med att idrottslärarrollen har breddats och givits delvis nya sammanhang att verka i. Se vidare under rubriken kursverksamhet.

Föreningen firade sitt 100 års jubileum den 13 april 2002 på Idrottshögskolan med ca 220 medlemmar. Dagen högtidlighölls genom föreläsningar, paneldebatt, dansundervisning och jubileumsmiddag på kvällen. Föreningen har f.n. knappt 800 medlemmar, varav 7 är hedersmedlemmar.

I samband med jubiléet gav föreningen ut en inbunden Jubileumsskrift på ca 200 sidor, delvis i färg. Omslaget är en kopia av föreningens första protokollsbok från 1902.

Jubileumsskrift kostar 150 kr + porto och kan beställas från föreningen.

Referenser
Briandt-Östman, Ann-Marie (2002) Jubileumsskrift Föreningen GCI 1902-2002. Stockholm: Föreningen GCI-GIH.
Lundvall, Suzanne, Meckbach Jane (2003) Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstituet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944-1992. Stockholm: HLS förlag