GC's webbplats är byggd med XpoLite från Xponent

Föreningens Stadgar

 

 

Stadgar för Föreningen GCI  (tidigare Föreningen GCI-GIH)

§1. Föreningen GCI, instiftad år 1902, har till ändamål att arbeta för sammanhållningen mellan gymnastikdirektörer/idrottslärare samt att underhålla och öka medlemmarnas intresse för och kunskap i gymnastik, lek och idrott.

Detta sker genom kurser, föredrag och diskussioner.  Varje medlem har rätt att till styrelsen insända förslag till ämne för överläggning.

§2. Medlem i föreningen kan den bli som är gymnastikdirektör, har idrottslärarexamen eller har lärarexamen där minst 90 högskolepoäng eller motsvarande är med inriktning mot idrott och hälsa.
Föreningen äger rätt att utnämna hedersledamot efter förslag från styrelsen.

§3. Stadgad årsavgift för löpande år erläggs före mars månads utgång.  Medlem som uppnått 65 års ålder och tillhört föreningen i 30 år blir från och med följande år ständig medlem och erlägger inte årsavgift.
Medlem erlägger inte årsavgift under examensåret.

§4. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och ytterligare tre ledamöter samt två suppleanter.
Antalet kvinnliga ledamöter i styrelsen bör ej proportionellt understiga antalet kvinnliga ledamöter i föreningen.
Styrelsen utses av årsmötet efter förslag av en valberedning, bestående av tre ledamöter varav en sammankallande.
Ordförande utses av mötet på ett år.
Ledamöter utses av årsmötet för en tid av två år på så sätt att det ena året väljes fyra ledamöter och nästföljande år fyra ledamöter.

I händelse styrelseledamot avgår före mandattidens utgång, kan kompletteringsval verkställas vid ett föreningsmöte, som skall vara utlyst minst fjorton dagar i förväg.
Valbar till styrelsen är föreningsmedlem.

§5. Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordförande åligger att:

 • anordna fortbildningskurser
 • ansvara för förvaltningen av föreningens fonder och utdela stipendier
 • utgiva årsbok
 • ansvara för föreningen tillhörig fastighet
 • stå till tjänst med råd och upplysningar åt medlemmar
 • utgiva årsberättelse

§6. Styrelsen äger fatta beslut om minst fem styrelseledamöter är närvarande.
All omröstning inom styrelsen är öppen.  Ordföranden äger utslagsröst.

§7. Årsmötet hålles företrädesvis i mars månad och kallelse skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före årsmötet.
Val och voteringar skall ske med öppen omröstning, såvida icke sluten omröstning begärs.
Varje röstberättigad medlem har en röst och enkel röstövervikt gäller.  Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

På årsmötet skall förekomma:

 • uppläsning av års- och revisionsberättelse på grund av vilka föreningen beslutar om ansvarsfrihet skall beviljas styrelsen
 • val av styrelseledamöter enligt §4
 • val av två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av styrelsens förvaltning
 • val av valberedning enligt § 4
 • beslut om årsavgift

§8. Föreningsmöte hålles efter beslut av styrelsen eller efter skriftlig begäran av minst fem medlemmar.  Beslut får härvid fattas endast i den eller de frågor för vilka mötet blivit begärt och utlyst.
Av medlemmar begärt möte skall hållas senast en månad efter det styrelsen erhållit framställan därom.

§9. Förslag till ändring av föreningens stadgar kan göras av styrelsen eller av annan föreningsmedlem och skall vara skriftligt avfattad.  För att äga gällande kraft skall stadgeändring antas av föreningen vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.

§10. Utdelning från fonder skänkta före 1981, skall förbehållas kvinnliga föreningsmedlemmar, i enlighet med respektive testamentators önskan.

§11. Beslut om upplösning av föreningen vare icke giltig med mindre det fattas vid två på varandra följande årsmöten och på det årsmöte, som sist hållits, biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Omröstning beträffande föreningens upplösning skall ske med slutna sedlar och i densamma skall föreningens samtliga röstberättigade medlemmar anmodas deltaga.
I samband med slutgiltigt beslut om föreningens upplösning skall även beslut fattas om fördelning av föreningens tillgångar och dess fonder.
Fonderna skola därefter överlämnas till Fredrika Bremer Förbundet för att av förbundet såsom ”Stiftelsen Föreningen GCI:s Hjälp- och resestipendiefonder” förvaltas i enlighet med för varje fond gällande stadgar och med föreskrift, att den, som tidigare varit medlem i Föreningen GCI, skall äga bestämt företräde framför varje annan sökande vid utdelning av stipendier.

 

Stadgarna reviderades senast i mars 2004