OBS! Inga stipendier kommer att delas ut under hösten 2020 pga låga utdelningar på fonder vi förvaltar.
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Föreningen GCI

Föreningen GCI

Föreningen GCI grundades 1902 och ska verka för fortbildning och gemenskap för medlemmarna.

Du som är behörig att undervisa i ämnet idrott & hälsa har möjlighet att bli medlem i GCI. Du hittar medlemsformulär under fliken ”medlemskap”.


Medlemmar i Föreningen GCI har möjlighet att:

  • Delta på kurser och föreläsningar där du som medlem deltar till reducerat pris.
  • Söka bidrag till fortbildning och resor genom stipendier.
  • Söka stöd vid försvagad hälsa i form av stipendier.
  • Hyra föreningens fastighet Byängsgården i Tällberg, Dalarna.
Extrastämma lördag 14 november
2020-10-08 20:08
Dagordning extrastämma Lördag 14 november 12.30 GIH, Lidingövägen 1 

§1 Val av ordförande för stämman 

§2 Val av sekreterare 

§3 Fastställande av dagordning 

§4 Val av två personer som jämte ordförande kan justera protokollet och tillika vara rösträknare 

§5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

§6 Styrelsens föredragning av resultat och balansräkning (verksamhetsberättelsen föredrogs på ordinarie årsmöte) 

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2019

§9 Beslut med anledning av styrelsens förslag av stadgeändring

 Stämman avslutas
Seniorsektionen meddelar!
2020-10-02 18:33
Onsdagen den 4 november kl. 13-15.30 i dansstudion på GIH
Kl 13-14.15 Hatha Yoga
Instruktör: Annaf Åhlgren (3:e gången gillt?)

Kl 14.30 – 15.30 Benskörhet – hur oroliga behöver vi vara?
Föreläsare: Kristina Ekstrand, geriatriker Danderyds sjukhus
Anmälan: Senast den 29 oktober till Maggie Norheden, maggie.nor@telia.com eller
073 621 53 29.

Allt är gratis!

Vi i seniorsektionen hälsar alla välkomna till vårens aktiviteter!

Maggie Norheden maggie.nor@telia.com 073 621 53 29
Susanne Levén susanne.leven@q-steps.se 076 196 09 10

P.S. Om du har kursare/kollegor som inte är med i Föreningen GCI och som vill delta i våra
aktiviteter rekommenderar vi att hen blir medlem genom att gå in på vår hemsida gci.nu
och anmäla sig.

Det kostar 200 kr per år och då kan personen delta gratis på alla våra kurser.
Enstaka gäst kan komma om du anmäler detta till Maggie samtidigt som du anmäler dig själv.
Kära medlemmar i Föreningen GCI,
2020-04-13 17:58

 


Det ordinarie Årsmötet gick av stapeln den 14 mars efter en inledande förmiddag tillsammans med Funtasifabriken. Förmiddagens danskurs blev både välbesökt och uppskattad!

 

Årsmötet den 14 mars 2020

På årsmötet kunde konstateras att en extra stämma är påkallad, dels därför att styrelsens förslag på revidering av stadgar kräver detta, dels då en föredragning av räkenskaperna ej till fullo kunde genomföras (trots revisorernas godkännande av desamma).  

 

Kallelse till extra stämma kommer att ske så fort Corona-läget medger detta. Kallelsen kommer att annonseras 

på hemsidan, sändas till medlemmarna per mejl och, till dem som ej har uppgivit sin e-post, per pappersbrev.

 

Ansökan om stipendier

Stipendieansökningarna – med ansökningstid senast den 15 april - kommer att kunna behandlas som vanligt.

För redan tilldelade stipendier kommer troligen nya beslut behöva fattas då  Corona-läget medfört att kurser har 

blivit inställda och reseförbud har införts. Utgångspunkten är att beviljade stipendier ska kunna tas i anspråk, men vid ett senare tillfälle. 

 

Styrelsen återkommer med mer information om detta

 
Tips på fortbildning: