OBS! Stipendieansökningar hösten 2020 inställd.
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Föreningen GCI

Föreningen GCI

Föreningen GCI grundades 1902 och ska verka för fortbildning och gemenskap för medlemmarna.

Du som är behörig att undervisa i ämnet idrott & hälsa har möjlighet att bli medlem i GCI. Du hittar medlemsformulär under fliken ”medlemskap”.


Medlemmar i Föreningen GCI har möjlighet att:

  • Delta på kurser och föreläsningar där du som medlem deltar till reducerat pris.
  • Söka bidrag till fortbildning och resor genom stipendier.
  • Söka stöd vid försvagad hälsa i form av stipendier.
  • Hyra föreningens fastighet Byängsgården i Tällberg, Dalarna.
Kära medlemmar i Föreningen GCI,
2020-04-13 17:58

 


Det ordinarie Årsmötet gick av stapeln den 14 mars efter en inledande förmiddag tillsammans med Funtasifabriken. Förmiddagens danskurs blev både välbesökt och uppskattad!

 

Årsmötet den 14 mars 2020

På årsmötet kunde konstateras att en extra stämma är påkallad, dels därför att styrelsens förslag på revidering av stadgar kräver detta, dels då en föredragning av räkenskaperna ej till fullo kunde genomföras (trots revisorernas godkännande av desamma).  

 

Kallelse till extra stämma kommer att ske så fort Corona-läget medger detta. Kallelsen kommer att annonseras 

på hemsidan, sändas till medlemmarna per mejl och, till dem som ej har uppgivit sin e-post, per pappersbrev.

 

Ansökan om stipendier

Stipendieansökningarna – med ansökningstid senast den 15 april - kommer att kunna behandlas som vanligt.

För redan tilldelade stipendier kommer troligen nya beslut behöva fattas då  Corona-läget medfört att kurser har 

blivit inställda och reseförbud har införts. Utgångspunkten är att beviljade stipendier ska kunna tas i anspråk, men vid ett senare tillfälle. 

 

Styrelsen återkommer med mer information om detta

Kallelse årsmöte 200314
2020-02-16 21:32

Kallelse till årsmöte i föreningen GCI

 

Lördagen den 14 mars kl. 12.15 på GIH

Lidingövägen 1 i Stockholm

 

Dagordning:

§ 1​Årsmötets öppnade.

§ 2​Fastställande av dagordning.

§ 3​Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4​Val av två justeringskvinnor/män.

§ 5​Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

§ 6​Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och ​balansräkning.

§ 7​Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019.

§ 8​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under ​2019.

§ 9​Fastställande av medlemsavgift: 200kr/år

§10​Inkomna motioner (se handlingar på hemsidan under nyheter årsmöte)

§11​Styrelsens förslag (se förslag på hemsidan under nyheter årsmöte)

§12​Val av
a) ordförande för en tid av ett år.
b) ledamöter för en tid av två år.
c) val av auktoriserad revisor och två lekmannarevisorer.
d) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

​e) val av valberedningssamordnare för en tid av ett år.

§ 13​Övriga frågor.

§ 14​Mötets avslutande.

 

Bilder från GIH-konventet
2019-12-01 20:01
 
 
Tips på fortbildning: