Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Föreningen GCI

Kallelse årsmöte 200314
2020-02-16 21:32

Kallelse till årsmöte i föreningen GCI

 

Lördagen den 14 mars kl. 12.15 på GIH

Lidingövägen 1 i Stockholm

 

Dagordning:

§ 1​Årsmötets öppnade.

§ 2​Fastställande av dagordning.

§ 3​Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4​Val av två justeringskvinnor/män.

§ 5​Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

§ 6​Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och ​balansräkning.

§ 7​Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019.

§ 8​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under ​2019.

§ 9​Fastställande av medlemsavgift: 200kr/år

§10​Inkomna motioner (se handlingar på hemsidan under nyheter årsmöte)

§11​Styrelsens förslag (se förslag på hemsidan under nyheter årsmöte)

§12​Val av
a) ordförande för en tid av ett år.
b) ledamöter för en tid av två år.
c) val av auktoriserad revisor och två lekmannarevisorer.
d) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

​e) val av valberedningssamordnare för en tid av ett år.

§ 13​Övriga frågor.

§ 14​Mötets avslutande.

 

 
Tips på fortbildning: