Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Föreningen GCI

Extrastämma lördag 14 november
2020-10-08 20:08
Dagordning extrastämma Lördag 14 november 12.30 GIH, Lidingövägen 1 

§1 Val av ordförande för stämman 

§2 Val av sekreterare 

§3 Fastställande av dagordning 

§4 Val av två personer som jämte ordförande kan justera protokollet och tillika vara rösträknare 

§5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

§6 Styrelsens föredragning av resultat och balansräkning (verksamhetsberättelsen föredrogs på ordinarie årsmöte) 

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2019

§9 Beslut med anledning av styrelsens förslag av stadgeändring

 Stämman avslutas
 
Tips på fortbildning: